Algemene voorwaarden downloaden. Klik hier

Algemene voorwaarden Dûdlik

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Dûdlik: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Moleneind ZZ 65a, 9203ZW te Drachten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66407524.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Dûdlik een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Dûdlik en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Dûdlik en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Dûdlik zich jegens de Wederpartij, tegen betaling, heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden en/of de levering van Producten.
 6. Duurovereenkomst: een Overeenkomst waarbij Partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van een onderhoudscontract of hosting.
 7. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Dûdlik aan de Wederpartij te leveren zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van Werkzaamheden worden geïnstalleerd, aangelegd of anderszins verwerkt.
 8. Werkzaamheden: alle in het kader van de Overeenkomst door Dûdlik te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten op het gebied van ICT, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, installatie-, aanleg-, onderhouds- en ontwerpwerkzaamheden, netwerkverbetering en adviesverlening.
 9. Website: een in het kader van de Overeenkomst in opdracht van de Wederpartij door Dûdlik te ontwerpen website, webshop, app of soortgelijke toepassing.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dûdlik en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de Wederpartij aanvaarde offerte van Dûdlik dan wel door het door Partijen ondertekende (onderhouds)contract. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Dûdlik (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Dûdlik kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog door Dûdlik worden herroepen.
 2. Aan een aanbod van Dûdlik dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Dûdlik dat is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dûdlik niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Iedere Overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Dûdlik, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dûdlik anders aangeeft.
 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

De Wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Dûdlik, alle gegevens die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Dûdlik voorgeschreven wijze, aan Dûdlik verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze gegevens. Voorts dient de Wederpartij Dûdlik steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle benodigde bevoegdheden en autorisaties. De Wederpartij is bovendien gehouden Dûdlik zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Dûdlik is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. Voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden kan Dûdlik dan ook derden inschakelen. Dûdlik is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Dûdlik bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Dûdlik, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van Dûdlik, zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. Het is mogelijk dat de eventuele derden die Dûdlik bij de Overeenkomst betrekt, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Dûdlik gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Wederpartij te aanvaarden.
 4. Voor de werking van door Dûdlik (op)geleverde installaties of Websites is mogelijk dienstverlening van derden betrokken, zoals die van netwerkproviders of licentiegevers. Een fout of tekortkoming ten aanzien van door deze derden te verlenen diensten, kan, onverminderd het bepaalde in artikel 13 en onverminderd een eventueel daarop betrekking hebbend onderhoudscontract tussen Partijen, niet als tekortkoming van Dûdlik worden aangemerkt, waardoor ter zake op Dûdlik geen enkele aansprakelijkheid rust. Partijen kunnen evenwel overeenkomen dat Dûdlik de Wederpartij behulpzaam is bij het herstel van een bedoelde fout of tekortkoming van derden.
 5. Onder geen beding aanvaardt Dûdlik enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Wederpartij zelf een (licentie)overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van Dûdlik is gebeurd, dan wel in verband met het gebruik van aan de Wederpartij geleverde Producten noodzakelijk is.

ARTIKEL 6. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE WEDERPARTIJ

 1. Indien uitvoering aan Werkzaamheden wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, vindt dit artikel toepassing.
 2. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. In het bijzonder dient de Wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • de door Dûdlik tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de Werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de Werkzaamheden dan ook tijdens normale werkuren verricht. Indien Dûdlik dit noodzakelijk acht, dient de Wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de Werkzaamheden buiten de normale werkuren. Dûdlik zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
 • de locatie van uitvoering vrij is van obstakels en voor het overige sprake is van een plaats van uitvoering die geschikt is voor de uitvoering van de Werkzaamheden en de verwerking en opstelling van alle daarbij te verwerken en te gebruiken zaken;
 • alle redelijkerwijs van de Wederpartij te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd;
 1. De door Dûdlik tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere in redelijkheid door hen gewenste zaken en voorzieningen die op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden beschikbaar zijn.
 2. Indien de Wederpartij zelf zorg draagt voor de aanwezigheid van zaken of hulpmiddelen die bij de uitvoering van de Werkzaamheden door de door Dûdlik tewerkgestelde personen worden verwerkt, geïnstalleerd, gemonteerd of anderszins worden gebruikt, staat de Wederpartij in voor de geschiktheid van deze zaken en hulpmiddelen voor de overeengekomen toepassing. Dûdlik draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeschiktheid van de bedoelde zaken en hulpmiddelen.
 3. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, dan wel het bepaalde in artikel 4, is Dûdlik, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en/of overigens geleden schade door te berekenen aan de Wederpartij.

ARTIKEL 7. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de Overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de door de Wederpartij verschuldigd wordende prijs hoger uitvallen dan verwacht, of, in geval van een vaste prijs, uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een wijziging van een vaste prijs, zal Dûdlik, behoudens het bepaalde in het volgende lid, daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de Wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Dûdlik zal de Wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de Wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Dûdlik gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de Overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Dûdlik op en is voor de Wederpartij geen grond om de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Dûdlik een verzoek van de Wederpartij tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming daarvan in redelijkheid niet van Dûdlik kan worden gevergd.
 5. Een wijziging van de Overeenkomst vindt, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg en wordt op verzoek van Dûdlik Schriftelijk vastgelegd. Ook indien de afspraken tot wijziging van de Overeenkomst tussen Partijen niet Schriftelijk worden vastgelegd, is de Wederpartij gehouden tot betaling van de meerprijs die daarvan het gevolg is.

ARTIKEL 8. | LEVERING VAN PRODUCTEN EN RISICO-OVERGANG

 1. Levering van de Producten, al dan niet inclusief installatie of aanleg daarvan, vindt plaats door aflevering daarvan op het daartoe door de Wederpartij opgegeven adres.
 2. In geval van losse verkoop behoudt Dûdlik zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen. In afwijking van vorenstaande geldt dat in geval aansluitend op de levering installatie of aanleg van de Producten door Dûdlik plaatsvindt, het risico van verlies en beschadiging op de Wederpartij overgaat als de betreffende Werkzaamheden zijn opgeleverd.

ARTIKEL 9. | DUUR EN OPZEGGING VAN DUUROVEREENKOMSTEN

 1. Duurovereenkomsten, zoals onderhoudscontracten of hosting waarbij Dûdlik Partij is, worden aangegaan voor de uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde tijd, bij gebreke waarvan de Duurovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Tenzij de Duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd, wordt de Duurovereenkomst na verstrijken van de overeengekomen duur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 3. Duurovereenkomsten eindigen door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij uitdrukkelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen. Duurovereenkomsten eindigen nimmer eerder dan nadat de eventueel overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken. In geval de Duurovereenkomst is aangegaan met een Consument, geldt te allen tijde een opzegtermijn van een maand.

ARTIKEL 10. | TERMIJNEN

 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Dûdlik zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Dûdlik mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Dûdlik toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 14, worden de verplichtingen van Dûdlik opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 14 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Dûdlik toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Dûdlik niet eerder in dan nadat de Wederpartij Dûdlik Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Dûdlik na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien Dûdlik voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Dûdlik gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van Dûdlik als gevolg van een aan Dûdlik toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 11. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op het ontwerpen van Websites; artikel 12 is daarop van toepassing.
 2. Op het moment dat door de door Dûdlik tewerkgestelde personen aan de Wederpartij wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel voor de Wederpartij redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Wederpartij direct te onderzoeken of de Werkzaamheden deugdelijk zijn uitgevoerd, althans of het resultaat vrij is van zichtbare of anderszins merkbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment van oplevering van de Werkzaamheden.
 3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van de Werkzaamheden redelijkerwijs voor de Wederpartij zichtbare of anderszins merkbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan Dûdlik te worden gemeld. Indien de oplevering van de Werkzaamheden evenwel niet plaatsvindt in persoonlijke aanwezigheid van de Wederpartij, dienen de bedoelde klachten binnen drie dagen na de oplevering Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Dûdlik te zijn ingediend.
 4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Wederpartij redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-merkbare gebreken, dienen binnen drie dagen na ontdekking van het gebrek door de Wederpartij, althans binnen een termijn van drie dagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Dûdlik te worden ingediend.
 5. Voor zover de Overeenkomst uitsluitend voorziet in de verkoop en levering van Producten, dient de Wederpartij op het moment van leveren van de Producten, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Dûdlik.
 6. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen drie dagen nadat de Wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Dûdlik te zijn ingediend.
 7. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is (op)geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Dûdlik is geklaagd.
 8. Indien de Wederpartij niet tijdig en/of overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel klaagt, vloeit er voor Dûdlik uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 9. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Dûdlik bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 12. | ONTWERPEN VAN WEBSITES: OPLEVERING, REVISIES EN KLACHTEN

 1. Indien de Wederpartij een door Dûdlik opgeleverd concept van de Website goedkeurt, leidt deze goedkeuring tot de definitieve Website. De Wederpartij maakt gedurende vier weken na oplevering van het eerste concept van de Website aanspraak op kosteloze correcties, doch uitsluitend voor zover de aard en/of omvang van hetgeen oorspronkelijk ten aanzien van het ontwerp van de Website is overeengekomen, niet wordt verlaten. Dergelijke correcties vallen dan ook buiten het bereik van de kosteloze correcties. Eventueel door de Wederpartij gewenste correcties die buiten het bereik van de kosteloze correcties vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover de gewenste correcties mogelijk zijn, aan de hand van een nader tussen Partijen vast te stellen meerprijs uitgevoerd.
 2. De Wederpartij dient bij oplevering van de Website (waaronder concepten daarvan mede begrepen), binnen zeven dagen te onderzoeken of Dûdlik de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Wederpartij correcties op het concept wenst, en dient Dûdlik daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de Wederpartij de Website als definitief aanvaardt. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt of niet tijdig een beroep doet op correctie van de Website, vloeit er voor Dûdlik uit een dergelijke klacht c.q. een dergelijk verzoek van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Afwijkingen tussen enerzijds de gerealiseerde definitieve Website en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Website hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Wederpartij uitvoering gegeven aan de overeengekomen kosteloze correcties ten aanzien van de Website c.q., indien zulks redelijkerwijs van Dûdlik kan worden gevergd, correcties tegen een nader over een te komen meerprijs.
 4. Dûdlik is onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van de opgeleverde Website indien de opgeleverde Website onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan herstel van de opgeleverde Website, maakt de Wederpartij nimmer aanspraak.

ARTIKEL 13. | GARANTIE

 1. Garantie op de door Dûdlik geleverde Producten is beperkt tot de eventueel door de fabrikant of toeleverancier van de Producten meegeleverde fabrieksgarantie. Daarnaast staat Dûdlik ervoor in dat de opgeleverde Werkzaamheden gedurende ten minste een maand na oplevering daarvan vrij zullen zijn van gebreken. Vorenstaande geldt met dien verstande dat een door Dûdlik, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de Consument jegens Dûdlik kan doen gelden.
 2. Onverminderd de eventuele fabrieksgarantievoorwaarden, vervalt toepasselijke garantie indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Dûdlik toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of andere aanwijzingen van of vanwege Dûdlik en reparaties die of onderhoud dat zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van Dûdlik door de Wederpartij of derden zijn/is uitgevoerd.

ARTIKEL 14. | OVERMACHT

 1. Dûdlik is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Dûdlik bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Dûdlik is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Dûdlik ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Dûdlik in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Dûdlik gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Dûdlik op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die Dûdlik ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Dûdlik de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

Opschorting en ontbinding bij hosting

In geval Dûdlik zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden tot hosting van een door hem opgeleverde Website, past Dûdlik, in afwijking van het bepaalde in lid 1, ter zake opschorting en ontbinding het volgende beleid toe. In geval de Wederpartij, ondanks een daartoe strekkende Schriftelijke ingebrekestelling, verzuimt een openstaande betaling te voldoen wat betreft hosting, dan wel de opgeleverde Website waarop de hosting betrekking heeft, is Dûdlik gerechtigd de toegang voor de Wederpartij tot de backend van de betreffende Website op te schorten. Is de openstaande betaling, ondanks een Schriftelijke waarschuwing, binnen zeven dagen daarna nog steeds niet door Dûdlik ontvangen, dan is Dûdlik gerechtigd het inkomende en uitgaande e-mailverkeer via het betreffende domein te blokkeren. De Website kan door Dûdlik offline worden gehaald indien de Wederpartij vervolgens, ondanks opnieuw een Schriftelijke waarschuwing, nog eens gedurende zeven dagen met de nakoming van haar betalingsverplichting in gebreke blijft. Alsdan is Dûdlik tevens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 16. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Dûdlik vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, prijzen van Producten (materiaalprijzen/productverkoopprijzen) en ten aanzien van uit te voeren Werkzaamheden, een uurtarief, vaste aanneemsom en/of een periodiek abonnementstarief. Indien Partijen met betrekking tot uit te voeren Werkzaamheden de prijs niet uitdrukkelijk zijn overeenkomen, worden de Werkzaamheden verricht tegen het gebruikelijke daarvoor door Dûdlik gehanteerde uurtarief.
 2. Indien en voor zover de prijs op basis van nacalculatie is aangeboden, worden de daadwerkelijk door Dûdlik gewerkte uren en gemaakte kosten aan de Wederpartij doorberekend.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Dûdlik vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw. In relatie tot Consumenten worden de bedragen evenwel (mede) inclusief btw vermeld.
 4. Dûdlik is gerechtigd om prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, zoals stijgingen van lonen, inkoopprijzen e.d., waarop Dûdlik redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, aan de Wederpartij door te berekenen. In geval een zodanige prijsstijging wordt doorberekend binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, is een Consument gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Dûdlik alsnog uitdrukkelijk verklaart de Overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen.
 5. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Dûdlik te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Wederpartij te vorderen. In geval van een consumentenkoop zal Dûdlik de Consument evenwel niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 6. Dûdlik is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Dûdlik.
 7. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking. Dûdlik hanteert een standaardbetalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 8. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 9. Dûdlik is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 11. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij aan Dûdlik verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar verstrekte gegevens, onjuistheden in de door Wederpartij verlangde constructies en werkwijzen, gebreken van de (on)roerende zaken van de Wederpartij waaraan Werkzaamheden worden verricht, gebreken aan of ongeschiktheid van eventuele materialen of hulpmiddelen die door Wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede andere omstandigheden die niet aan Dûdlik kunnen worden toegerekend.
 2. Dûdlik draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de Producten de schade behoort te dragen krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.
 3. In geval Dûdlik zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het onderhoud van software, (waaronder onderhoud van een opgeleverde Website mede begrepen kan zijn), zal Dûdlik zich inspannen om de software up-to-date te houden. Dûdlik is hierbij echter afhankelijk van zijn toeleverancier of de licentiegever. Dûdlik is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar zijn oordeel de deugdelijke werking van de software niet ten goede komt.
 4. Dûdlik is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de ondeugdelijke werking van het door hem opgeleverde werk als gevolg van storingen, virussen of inbreuken van derden (hacks) op de technische systemen van de Wederpartij dan wel van Dûdlik waarvan zijn dienstverlening afhankelijk is.
 5. Dûdlik is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de eventueel door de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst aangeleverde content, zoals afbeeldingen, video’s, teksten e.d., rechtmatig, juist en volledig zijn. Dûdlik aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het verwerken van dergelijke content bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij vrijwaart Dûdlik van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst aangeleverde content onrechtmatig, onjuist of onvolledig is.
 6. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van Dûdlik voor herstelbare schade niet eerder dan nadat de Wederpartij Dûdlik in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Dûdlik ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 7. Dûdlik is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende lid, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Dûdlik in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Dûdlik is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dûdlik aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Dûdlik toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. De aansprakelijkheid van Dûdlik is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Dûdlik betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Dûdlik nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Dûdlik daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Dûdlik dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de Overeenkomst, zoals een Duurovereenkomst, een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Wederpartij de schade onverwijld na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Dûdlik heeft gemeld.
 3. Onverminderd de vervalvervaltermijnen uit deze algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Dûdlik één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 4. De Wederpartij vrijwaart Dûdlik van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Dûdlik toerekenbaar is.
 5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen als bedoeld in de vorige leden van dit artikel en het overige van deze algemene voorwaarden, gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dûdlik.

ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

 1. Alle door Dûdlik verkochte en geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij al haar verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Dûdlik hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Dûdlik en de eventueel door Dûdlik aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Dûdlik is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 5. Als de Wederpartij, nadat de verkochte Producten aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.
 6. Indien Dûdlik geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuw gevormde zaken aan Dûdlik te verpanden.

ARTIKEL 19. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Dûdlik dan wel zijn licentiegever behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door Dûdlik (op)geleverde Websites, verstrekte ideeën, beelden, concepten en andere ontwerpen (hierna: ‘Werk’), blijft bij de maker daarvan rusten. Deze goederen mogen door de Wederpartij of haar rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Dûdlik of zijn licentiegever.
 2. Indien en voor zolang de Wederpartij volledig blijft voldoen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt zij, dan wel haar rechtsopvolger, een exclusieve licentie tot gebruik van het definitieve Werk voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Werk, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Dûdlik bekend te zijn gemaakt. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Wederpartij van rechten op andere goederen dan het definitieve Werk, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk.
 3. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Wederpartij rechten van intellectuele eigendom op het (op)geleverde Werk afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Wederpartij of haar rechtsopvolger mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken. Licenties die betrekking hebben op het gebruik van muziek vallen buiten deze bepaling. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde muzieklicenties.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij.
 5. Tenzij dit gelet op de aard van het Werk redelijkerwijs niet van de Wederpartij kan worden gevergd, is Dûdlik te allen tijde gerechtigd om zijn naam op het Werk te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Dûdlik is het Wederpartij niet toegestaan om het Werk zonder vermelding van deze naam te gebruiken.

ARTIKEL 20. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Dûdlik aangewezen om van gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.